blog  twitter  google-plus  facebook    panel-dla-klienta

Dotacje Przetargi

fe logoue logo 

"WILHELM HERM MULLER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. Opracowanie innowacyjnej technologii systemu precyzyjnej mechanicznej perforacji pasów do transportu podciśnieniowego i sterowania- systemu automatyzującego proces produkcyjny pasów transportowych  w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii precyzyjnej perforacji pasów do transportu podciśnieniowego i sterowania optycznego oraz weryfikacja technologii w produkcji pilotażowej. Najważniejszym rezultatem, który WHM planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu jest innowacja procesowa - zautomatyzowanie procesu technologicznego perforacji pasów do transportu podciśnieniowego i sterowania optycznego oraz zwiększenie dokładności jak i wydajności procesu
technologicznego.

Planowane efekty:
Rezultatem projektu będzie opracowana i zweryfikowana w warunkach półprzemysłowych technologia automatycznej precyzyjnej perforacji pasów do transportu podciśnieniowego i sterowania optycznego. W wyniku projektu zbudowany i przetestowany będzie również prototyp urządzenia.

Wartość projektu:
470 800,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:
383 300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
268 310,00 PLN
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - Inteligentny Rozwój

WILHELM HERM MÜLLER POLSKA SP Z O.O, ul. Solna 20, 85-862 Bydgoszcz, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci usługi polegającej na Opracowaniu innowacyjnej technologii systemu precyzyjnej mechanicznej perforacji pasów do transportu podciśnieniowego i sterowania optycznego– systemu automatyzującego proces produkcyjny pasów transportowych, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

Firma „WILHELM HERM MULLER POLSKA” SP. Z O.O. w dniu 17.12.2015 r. dokonała wyboru najkorzystniejszej spośród ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2015 r. Wybrana została oferta Politechniki Poznańskiej z uwagi na przedstawienie oferty, która zgodnie z kryteriami oceny otrzymała największą ilość punktów. Z wybranym Oferentem zawarta zostanie w formie pisemnej umowa na wykonanie zlecenia.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - Kapitał Ludzki

Zarząd WHM POLSKA Sp. z o.o informuje, iż "WILHELM HERM MULLER" POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzymał dofinansowanie na realizację Projektu "Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami" zawartej z PARP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 -2013, Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 366 355,50 zł natomiast całkowity koszt realizacji projektu wynosi 523 365,00 zł.

Okres realizacji umowy: 01.11.2013 - 31.10.2014

Głównym celem projektu jest wdrożenie systemu B2B, który pozwoli zautomatyzować szereg procesów biznesowych wykonywanych na linii „WILHELM HERM MULLER" POLSKA Sp. z o.o. - Partnerzy. Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować realizowane pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami procesy biznesowe, a co za tym idzie zwiększyć efektywność komunikacji na linii firma - Partnerzy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych nastąpi automatyzacja potencjałów Partnerów z potencjałem „WILHELM HERM MULLER" POLSKA Sp. z o.o. To spowoduje efekt synergii, który pozwoli na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. Wdrożenie tego typu kompleksowego rozwiązania ma zbliżyć kooperujące przedsiębiorstwa do nowych wymagań rosnącego rynku elektronicznego typowego dla e-ekonomii. Implementacja systemu B2B w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie efektywności działania i konkurencyjności kooperujących ze sobą przedsiębiorstw, które przez to zyskają przewagę konkurencyjną w swojej branży.logo-kapital-ludzki        logo-parp        logo-ue
„Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami"
projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013